Lunedì 10 Agosto 2020

LameziaTerme.it

Il giornale della tua città

‘U puarcu du zzu Pasquali. Ricordi di vita

2 min read
maiale

Chistu è llu tiampu di puarci e di matrimmuani (come ho già scritto)

Quandu era studente di ragioneria o universitario, ‘a sira dopu c’avia studiatu mi ‘ndi jia allu bar Italia.

Cca’ c’era llu ricuagliu d’amici, vinia Cicciu da Stratella (in seguito sposo’ mia cugina), Franco di Cafhardu (compagno di scuola e di vita), Giugiu’ (il piu’ basso della compagnia)/ed iu di Carriciallu e tanti autri di autri parti di Sambiasi.

Subitu allu ‘mpiagu du trissette e briscula ccu llu patruni e sutta. Certi voti fhaciamu dua tavuli, 8 pirzuni e 4 birri. Mammama quanti botti all’urmi. ‘U patruni allu sutta “damu a Giugiu'”,’u sutta ” allu jummi si vo’ voviri” o piajiu. Quantu tarantelli. Tardi vinia cumpari Giuanni, chiamatu cumpari Jinnaru, quantu risati.

‘Na sira cumpari Jinnaru alli amici cchiù Intimi “nun vi ‘ndi jiati, ca jiamu a mangiari ‘u puarcu du zzu Pasquali”, ‘u sociaru. Accussi’ versu ‘i setti, ‘i cchiù intimi ‘nzema a cumpari Jinnaru ni truvammu a Puartu Sarvu ‘ntra casa ammianzu a terra du zzu Pasquali. Appena dintra a casa c’era ‘nu fucularu appizzatu, tutti vicini a scarfari, ammianzu a stanza c’eranu dua tavulini randi e supra ognunu ‘na minziana ‘i puarcu. Puazzu diri ca ‘u puarcu era gruassu, pisava 1 quintali e 80 chili.

Cumpari Jinnaru pigliau ‘na frissura chi cci putia frijiri deci chili ‘i patati, tagliau nu piazzu di velu di grassu du chjippu e lu misi ‘ntra frissura ‘nzema a’ ‘na manata i piparialli a firriattu, tagliau puntuni, puntuni, ‘nduvi nun si vidia strisci i carni e frijiu tuttu ‘nzema. ‘A fhami ‘i guagliunu era assai, subitu i ‘mbrocchi pronti ‘a ‘mpilari a carni e mangiari. Dopu 3 o 4 frissurati di carni, ‘na damingiana di vinu e’ nu pani di casa, a fhami era cchiù forti’i prima. Cumpari Jinnaru si stancau, pigliau ‘a accetta e ccu dua ccittati tagliau ‘na coscia, subitu a spurpau e fatta a strisci su misi a cucinari.

Iu “cumpari Jinna’, mo’ chi cci dici allu zzu Pasquali?” rispundiu ” stu puarcu avia 3 gambi”.

Dopu tanti anni Ricordo con piacere e commozione, gli amici Cicciu, Giugiu’, cumpari Jinnaru, che non ci sono più, Franco che non so che fine ha fatto.

‘I bialli tiampi ‘i ‘na vota.

Francesco Domenico Mete